Regulamin Quiz


Regulamin Quizu

REGULAMIN Quizu SklepSiatkarza.pl

„Wskaż buty biało-czerwonych”

 

I. Organizacja Konkursu.

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Quiz” (dalej: „Konkurs”) jest: SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp.k., ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, NIP: 7390202240, REGON: 510525357, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041060 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

3. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym  https://sklepsiatkarza.pl/quiz_kadra

 

II. Przebieg konkursu.

1. Konkurs tylko dla osób, które zapiszą się do Newslettera SklepSiatkarza.pl w terminie 21.06.- 8.07.2018 oraz spełnią poniższe warunki.

2. Przed rozpoczęciem udziału w konkursie każdy uczestnik proszony jest o podanie adresu e-mail. Każdy adres ma 2 szanse gry.

3. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 6 podanych pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt.

4. Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytanie powinno nastąpić w ciągu 20 sekund.

5. W przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania, uczestnik otrzymuje kod rabatowy w wysokości 15%. Kod zostanie automatycznie wysłany na podany adres mailowy. Kod nie obowiązuje na produkty wyłączone z rabatu.

6. Uczestnik, który w najkrótszym czasie prawidłowo odpowie na wszystkie pytania zdobędzie dodatkowo nagrodę główną tj. "Zestaw Kibica”. 

7. Rozstrzygniecie w przedmiocie "Zestawu Kibica" nastąpi 9.07.2018 r. na profilu FB "Gramy Razem". Dodatkowo laureat zostanie poinformowany  o głównej nagrodzie drogą e-mailową.

8. Konkurs trwa od 21.06.2018 r. do  8.07.2018 r.

 

III. Nagrody.


1. Nagrodą w konkursie jest kod rabatowy -15% do wykorzystania w sklepie internetowym www.SklepSiatkarza.pl oraz Zestaw Kibica.

 

IV. Postanowienia końcowe.


1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane uczestników konkursów przetwarzane będą w celu w celu wzięcia udziału w konkursie i jego realizacji, w tym w związku z przyznaniem nagród, archiwizacją, rozpatrzeniem reklamacji w przypadku jej złożenia, w celu marketingu własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej), a za odrębnie wyrażonymi zgodami – w celach objętych oświadczeniem (np. otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną). Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

4. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych z czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją zmieszczoną na komputerze Użytkownika i umożliwiają identyfikację komputera. Cookies są powszechnie stosowane przez liczne witryny internetowe. Informacje te, wskazują w jaki sposób i kiedy Uczestnicy korzystają z danego serwisu internetowego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w kwestionariuszu konkursowym, o którym mowa w Pkt II.4 lit. c) Regulaminu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem, któremu przyznano Nagrodę.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności konkursowych przez Uczestnika wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu teleinformatycznego Uczestnika Konkursu.